Admission open, call us On Admission Cell    Ph: 0755-2578182, 3018182, 4258182, +91 8103818182 || (Admission Guide)


Toppers

 • PRAMILA KUMARI
  BCA 3RD SEM
  71.50%

 • RENUKA
  BCA 3RD SEM
  69.33%

 • RASHMI THAKUR
  BCA 3RD SEM
  68.83%

 • MUKTI JAIN
  BBA 1ST SEM
  71.60%

 • NANDITA MAHESHWARI
  BBA 1ST SEM
  71.20%

 • SHUBHAM PATEL
  BBA 1ST SEM
  68%

 • SAPNA DUBEY
  BCA 1ST SEM (MCU)
  75.27

 • ADITYA TIWARI
  BCA 3RD SEM (MCU)
  65.81

 • RINKAL MADAN
  BCA 4TH SEM (MCU)
  66.18%

 • UTKARSH SAXENA
  BCA 5TH SEM (MCU)
  74.42

 • AKSHAY SAHU
  BCA 6TH SEM (MCU)
  76.90%

 • AJAY BEGWANI
  B.COM 5TH SEM
  95%

 • ANUPRIYA TOPPO
  B.COM 5TH SEM
  74%

 • SHIKHAR GARG
  B.COM 1ST SEM
  79.90%

 • SWATI SINGH
  B.COM 1ST SEM
  76.40%
1 2 3 4 5